Recerca

S'han atorgat els nous projectes Recercaixa i un dels projectes seleccionats està impulsat per membres de la nostra unitat. Es tracta del projecte: Models d'educació de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: Estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona. La investigadora principal del projecte és la professora Raquel Gallego i l'equip està integrat a més per: Nicolás Barbieri (UAB), Jaume Blasco (UAB), Cristina de Gispert (UB), Sheila González (UAB), Paula Salinas (UAB), Enric Saurí (IIAB i UOC) i Maite Vilalta (UB)

Aquest projecte de recerca té l’objectiu de conèixer per què les famílies (pares/mares) prefereixen i/o opten per un determinat model d’educació de 0 a 3 anys i per un determinat model de participació en el mercat laboral. Es tracta de dues decisions que es prenen alhora perquè són interdependents. En la mesura que aquestes decisions tenen un impacte majúscul en diverses dimensions d’equitat i (des)igualtat d’oportunitats (no només pels pares/mares, sinó també pels nens/nenes), és del tot rellevant, des d’un punt de vista social, polític i econòmic, conèixer les seves motivacions. En els últims anys, a l’oferta tradicional institucionalitzada (públic/privat) d’educació de 0 a 3 anys s’hi han afegit models alternatius innovadors. Com es caracteritzen tots aquests models? Com es distribueixen en els barris de Barcelona? Quins perfils de famílies trien cada opció i per què? Aquest estudi adreça aquestes preguntes i parteix de la hipòtesi que les famílies trien un o altre model d’educació de 0 a 3 anys (i un model de participació en el mercat laboral) en base a factors diversos –preus del servei, perfil educatiu, perfil socioeconòmic, preferència de model pedagògic, situació laboral, perfil ideològic, previsió d’impacte en futur laboral, ... L’objectiu d’aquesta recerca és identificar el pes d’aquests factors en la preferència i decisió de les famílies a l’hora de triar-ne un o altre model. Per fer-ho es combina metodologia quantitativa i qualitativa. D’una banda, es caracteritza l’oferta d’educació de 0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona; es dissenya i passa una enquesta a una mostra representativa de les famílies amb fills/es a P-3 a Barcelona; i s’elabora un model analític per a explicar la complexitat d’aquestes decisions. D’alta banda, s’estudien casos en profunditat d’experiències alternatives per tal de crear una tipologia de models innovadors en l’educació 0-3 a la ciutat de Barcelona. Les decisions polítiques sobre aquest tema tenen un gran impacte social en diferents àmbits: educació, igualtat de gènere, immigració, mercat laboral, equitat i (des)igualtat d’oportunitats… Així, aquest estudi ens permetrà identificar els instruments de política pública que poden condicionar i incidir directament en les decisions dels pares/mares.

Projectes seleccionats